Veel gestelde vragen

Hieronder treft u antwoorden aan op een aantal veel gestelde vragen. De vragen hebben betrekking op drie onderwerpen, namelijk:

Het verschil tussen de twee regelingen is de wijze waarop het financiële voordeel wordt verkregen. In het geval van de SCE is dat een aanvullende subsidie en voor de RVT is dat teruggave van de belasting op elektriciteit. Voor nieuwe leden en belangstellenden is alleen de SCE van belang. Voor leden die al eerder hebben deelgenomen aan een collectief dak van de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is ook de informatie over de RVT relevant.

Onderstaande vragen zijn zo goed mogelijk beantwoord, maar aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Basis voor de verhouding tussen coöperatie en het lid blijven de statuten (op te vragen via en de ledenovereenkomst.

Over de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden, de postcoderegeling en collectieve daken

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van het werkgebied van de coöperatie. Dit werkgebied omvat de kernen Blokzijl, Scheerwolde, Sint Jansklooster, Vollenhove, Baarlo en Wetering en omliggend gebied. De leden zijn dus samen de eigenaar van de coöperatie en iedereen mag stemmen in de Algemene Ledenvergadering. We streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken in ons gebied van de Gemeente Steenwijkerland en dragen daar aan bij door het uitvoeren van postcoderoosprojecten. Afhankelijk van wat de leden willen, kunnen we ons ook gaan bezighouden met andere collectieve projecten van en voor de leden.

Een Coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, van minimaal twee personen. De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Volgens artikel 54 lid 2 Boek 2 BW moet de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ bevatten. Ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW). De coöperatie moet met haar leden een ledenovereenkomst sluiten. Bij een coöperatie U.A. zijn leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele verliezen van de coöperatie. Ook bestuursleden van een coöperatie U.A. kunnen in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld. Wel geldt voor hen de zogenaamde anti-misbruikwet: bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies kan de bestuurder in privé wel aansprakelijk worden gesteld.

Energiecoöperatie Voorst tot Wieden te Vollenhove is economisch en juridisch eigenaar van de zonne-installaties en dit wordt gewaarborgd door een Recht van Opstal, vastgelegd bij de notaris, samen met de dakeigenaar. De Statuten zijn ter inzage en kunnen opgevraagd worden via info@voorst-tot-wieden.nl. De coöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 74101285.

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden heeft geen Algemene Voorwaarden. We kennen wel een overeenkomst welke we met de leden sluiten als ze gaan deelnemen aan een installatie en we stellen voor elke installatie een uitgebreide informatiebrochure op. We sturen regelmatig een Nieuwsbrief aan onze leden. Daarnaast is er een website (https://www.voorst-tot-wieden.nl) die je steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houdt.

De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of een natuurramp), dan stopt het project.

De postcoderoos is een gebied waar bepaalde – door de coöperatie gekozen – postcodes op basis van de 4 cijfers direct aan elkaar grenzen. In één van de postcodes ligt de productie-installatie. Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. De installatie hoeft zich niet in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. Leden kunnen profiteren van de hiervoor in het leven geroepen subsidieregelingen (vroeger de RVT en nu de SCE) als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen of daar hun bedrijf hebben.

Zowel de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) zijn regelingen die het lokale gemeenschappen mogelijk maken om collectieve zonnedaken te ontwikkelen op basis van postcoderozen. De overheid heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Men kan zich verenigen in een coöperatie binnen een postcoderoosgebied en dan op een dak van een loods of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem plaatsen. Via een energiebedrijf komt de stroom dan bij de leden.

Het werkgebied van de coöperatie omvat de volgende kernen met omringend gebied:

  • Blokzijl
  • Scheerwolde
  • Sint Jansklooster
  • Vollenhove
  • Baarlo
  • Wetering

Als deelnemer aan een collectieve zonnedak project investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een collectieve zon installatie, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende leden, van de opbrengsten van de teruggave van de belasting op electiciteit (RVT) of de rijkssubsidieregeling (SCE) en – indien mogelijk – een winstuitkering uit de stroomverkoop. Onze projecten kennen een rendement van minimaal circa 4 à 5%. En je draagt bij aan de energietransitie via duurzame energieopwekking. Goed voor het milieu en voor je portemonnee.

Uiteraard gaat de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden alleen in zee met gecertificeerde zonnestroominstallatie leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en werking van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten, die zij daarvoor zullen rekenen. Energiecoöperatie Voorst tot Wieden vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

Een collectief Zonnedak is een relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt, op een dak of een terrein. Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is eigenaar van de installatie en samen met de leden van de coöperatie delen we de voordelen. Jij als lid kan meedoen en een mooi rendement krijgen. Deze projecten worden geïmplementeerd, beheerd en onderhouden door Duurzaam Voorst tot Wieden. De zonnepanelen op dit dak of het terrein leveren stroom, die bestemd is voor de deelnemers aan het collectieve dak. Hierbij maakt Energiecoöperatie Voorst tot Wieden gebruik van de per 1 april 2021 ingaande nieuwe regeling genaamd de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE), een regeling om het opwekken van groene energie te stimuleren. Eerder maakte de coöperatie gebruik van Regeling Verlaagd Tarief (RVT). Deze regelingen worden vaak aangeduid als de postcoderoos-regelingen, omdat om deel te nemen je adres (bij het begin van het project) binnen een bepaald postcodegebied moet liggen.

Op een geschikt dak van een bedrijf, loods of stal binnen een van onze postcoderozen. De installatie (het systeem van zonnepanelen op het collectieve dak) wordt geïmplementeerd, beheerd en onderhouden door de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet en die verkocht wordt aan een energiemaatschappij.

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden heeft op het ogenblik één collectief zonnedak, die in januari 2020 in gebruik is genomen. Met adres De Hagen 9 te Vollenhove (voor meer informatie, zie hier) Verder zijn al er verschillende bedrijven geïdentificeerd die hun dak beschikbaar willen stellen voor een zonnestroominstallatie voor de Energiecoöperatie. Wanneer deze volgende projecten ontwikkeld gaan worden hangt af van de belangstelling onder de bevolking in het werkgebied. Verwacht wordt dat in 2023-2024 gaat plaatsvinden.

We verwachten in de komende tijd diverse collectieve zonnedaken te ontwikkelen. Is er keuze tussen diverse daken, dan mag je een voorkeur aangeven voor het dak waarvan je de stroom wilt hebben. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met die voorkeur. Maar het kan zijn dat er leden zijn die vanwege hun postcode alleen maar van bepaalde daken gebruik kunnen maken. Die gaan dan voor bij de toewijzing.

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden is eigenaar van de panelen en alles wat er bij hoort (bekabeling, omvormers, etc.). Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Energiecoöperatie Voorst tot Wieden zorgt voor alle organisatorische aspecten zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, de boekhouding en de ledenadministratie. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden betaald uit de subsidie en de opbrengst van de verkoop van energie. Wat er na aftrek van deze kosten overblijft is de winst.

De postcoderoosregelingen (zowel de SCE als de RVT) zijn door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd na de start van de coöperatie. Het project is na 15 jaar formeel beëindigd. De leden bepalen vooraf wat er met de installatie gaat gebeuren, de installatie hoeft dan technisch nog niet afgeschreven te zijn en kan zeker nog steeds energie opwekken. Er wordt vaak voor een de volgende opties gekozen:

  • Na 15 jaar wordt de zonne-installatie door de coöperatie verwijderd;
  • Na 15 jaar blijft de zonne-installatie voor een nader overeen te komen termijn liggen voor de coöperatie;
  • Na 15 jaar wordt de zonne-installatie tegen een nader te bepalen vergoeding (OF om-niet) overgedragen aan de dakeigenaar.

Dat is nu nog niet te bepalen en afhankelijk van vele factoren. Voorzichtigheidshalve schrijven we de panelen en de rest van de installatie in 15 jaar af. Dus de boekhoudkundige waarde is dan nihil.

Voor dit project wordt een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar van het dak. In deze overeenkomst staat opgenomen dat de coöperatie 15 jaar lang gebruik mag maken van het dak t.b.v. de exploitatie van de zonne-installatie met vervolgens jaarlijkse stilzwijgende verlenging. De zonne-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie. Er wordt zelfs een eigen aansluiting aangelegd door de coöperatie, zodat een faillissement van de grondeigenaar geen impact heeft op de productie van het project. Tegelijkertijd wordt er een recht van opstal gevestigd waarmee het eigendomsrecht van de installatie wordt geborgd.

Iedereen binnen het werkgebied van de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. De enige voorwaarden zijn dat je een eigen energierekening hebt en dat je kleinverbruiker bent, dus een aansluiting hebt van maximaal 3x80A. Voor de SCE kunt je zoveel participaties aanschaffen als je wilt. Er is geen verband met je eigen energieverbruik.

Ja, mensen met een huurwoning kunnen ook meedoen.

Ondernemers kunnen alleen meedoen als ze kleinverbruiker zijn dus als ze een aansluiting hebben tot een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. Een ondernemer mag niet een te groot aandeel krijgen in de coöperatie. Daarom mag een onderneming voor niet meer dan 20% in projecten deelnemen. Ondernemers krijgen geen vrijstelling van de BTW over de energiebelasting. Hun voordeel is daardoor lager dan dat van particulieren.

Als lid zijn er in de praktijk geen financiële risico’s. De postcoderoosregeling wordt pas van kracht zodra er voldoende leden zijn en het project doorgaat. Er is een theoretisch risico dat de subsidieregeling en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en de verkregen subsidie lager uitvalt. Als de stroomprijzen fors dalen dan daalt de opbrengst voor de coöperatie uit de verkoop van de opgewekte stroom. Er is dan een risico dat de coöperatie op den duur de exploitatiekosten niet meer kan betalen. Bij de SCE-regeling is de opbrengst van verkoop energie + subsidie gedurende 15 jaar gegarandeerd. De deelnemers lopen hierbij dus geen financiële risico’s.

Je kunt je inschrijven als geïnteresseerde via het aanmeldingsformulier op onze website www.voorst-tot-wieden.nl met vermelding van het aantal gewenste participaties waarmee je deel wilt nemen. Op het moment dat er participaties voor een collectief dak beschikbaar zijn, word je formeel lid van de coöperatie als je de ledenovereenkomst met de gemaakte afspraken ondertekent. Je kunt tot dan toe ook nog het aantal participaties aanpassen. Na ondertekening zal betaling van het aantal bestelde participaties dienen te geschieden.

Je deelname is pas definitief op het moment dat het project definitief doorgaat, notarieel is vastgelegd, je de ledenovereenkomst hebt getekend en je de vergoeding voor het aantal afgenomen participaties hebt betaald.

Na een vergelijking van offertes van verschillende leveranciers is voor het eerste project gekozen voor Greenchoice voor een periode van 3 jaar.  De keuze is door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.

Het lid is vrij in de keuze van energieleverancier, behalve bij deelname op basis van de RTV. In dat geval dient de energieleverancier de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) uitvoer te voeren. Een recente lijst van leveranciers die dat doen is te vinden op: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee . Het verdient echter altijd aanbeveling om de uitvoering van de RVT te verifiëren bij de beoogde leverancier.

Nee, je wordt geen energiemaatschappij. De energiecoöperatie ook niet. De stroom wordt terug geleverd aan het net en wordt door de energiecoöperatie verkocht aan de energiemaatschappij. Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energiemaatschappij, waar de energiecoöperatie de energie aan verkocht heeft. Maar je bent vrij in je keuze voor een energieleverancier

Nee, je wordt lid van Energiecoöperatie Voorst tot Wieden U.A. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor heb je een leveringsvergunning nodig. De groene lokale stroom die met onze zonnepaneleninstallaties wordt opgewekt, verkopen we als coöperatie aan de energieleverancier en die groene lokale stroom wordt dan aan onze leden geleverd.

Uit de ledenovereenkomst: Het lid staat het vrij om aan hem toegekende participaties te verhandelen met een ander lid van de coöperatie tegen een tussen die verkoper en koper overeen te komen koopsom. Het lid dient in ieder geval minimaal één participatie te behouden, zolang hij lid is van de coöperatie. Verkoper en koper maken van de overdracht binnen een week na overdracht melding aan de coöperatie, opdat aantekening kan worden gemaakt van deze overdracht in gemeld register. Bij vervreemding van participaties wordt een nieuw certificaat uitgereikt aan de vervreemder met daarop vermeld het na vervreemding gehouden aantal participaties. Ook de verkrijger ontvangt een certificaat met vermelding van het verkregen aantal participaties. Voor de SCE-regeling geldt dat deze de participaties kan verhandelen aan een koper, die daarmee lid wordt van de coöperatie.

Het lidmaatschap van de coöperatie wordt geregeld in de statuten. Deelnemers zullen in het algemeen meedoen gedurende de looptijd van het project waarin zij participeren.

Uit de ledenovereenkomst: Indien het lid op grond van de statuten en reglementen zijn lidmaatschap dient te beëindigen van de coöperatie, dan wel anderszins het lidmaatschap is geëindigd, eindigt deze overeenkomst automatisch en is hij verplicht zijn participaties over te dragen aan een nieuw of bestaand lid van de coöperatie.

Uit de ledenovereenkomst: Indien sprake is van overlijden van een lid, zullen zijn rechtsopvolgers onder algemene titel een hunner aanwijzen die gerechtigd wordt tot de participaties van erflater. Deze persoon kan de participaties slechts verwerven indien wordt voldaan aan de vereisten lid te kunnen worden van de coöperatie. Indien geen van de rechtsopvolgers onder algemene titel voldoet aan de betreffende, gestelde eisen voor lidmaatschap, zijn zij gehouden de participaties over te dragen, waarbij het bepaalde in artikel 5 van de leden overeenkomst van overeenkomstige toepassing is (zie voorgaande vraag)

Voor de elektriciteit die door de Energie coöperatie aan het net wordt geleverd, wordt (door Certiq, een organisatie die daarvoor gemachtigd is) Certificaten van Oorsprong(CVO) afgegeven, waarin wordt gegarandeerd dat de geleverde stroom  duurzaam wordt opgewekt.

Alle energiecentrales en ook alle energiecoöperaties zetten hun energie op het “net”. In die zin weet je nooit exact waar de energie vandaan komt, maar hoe meer duurzame energie er opgewekt wordt, hoe groter de kans is dat je groene energie uit je stopcontact krijgt.

Evenals spaargeld moet u uw investering opgeven in Box 3 van de belastingaangifte. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt. Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543 en www.belastingdienst.nl

De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken, zoals vermeld bij de vraag ‘Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?’

Over de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden, de postcoderegeling en collectieve daken

De nieuwe Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (SCE) is in werking getreden op 1 april 2021. De informatie over deze regeling is dus van belang voor alle nieuwe belangstellenden voor nog te realiseren projecten en op termijn de leden die in nieuwe projecten participeren.

De deelnemers in een PCRS investeren gezamenlijk in een postcoderoosproject. De energiecoöperatie (of VvE) is eigenaar van de installatie. Zij verkoopt alle geproduceerde elektriciteit aan een energiebedrijf. Gedurende een periode van 15 jaar ontvangt de coöperatie subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag tegengesteld meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. De som van beide blijft constant.

De som van verkoop van elektriciteit en subsidie (het zogenaamde ‘basisbedrag’) bedraagt voor bij een kleine zonnedak installatie (< 60 kW én kva1) 14 cent per kWh.

Iedereen binnen het werkgebied van de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. De enige voorwaarden zijn dat je een eigen energierekening hebt en dat je kleinverbruiker bent, dus een aansluiting hebt van maximaal 3x80A. Je kunt zoveel participaties aanschaffen als je wilt. Er is geen verband met je eigen energieverbruik. Meedoen kan tot 10.000 kWh. Daarnaast is bepaald, dat er bij een project gemiddeld minstens 1 deelnemer per 5 kWh moet zijn.

Ja, mensen met een huurwoning kunnen ook meedoen.

Ondernemers kunnen alleen meedoen als ze kleinverbruiker zijn dus als ze een aansluiting hebben tot een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. Een ondernemer mag niet een te groot aandeel krijgen in de coöperatie. Daarom mag een onderneming voor niet meer dan 20% in de coöperatie deelnemen. Ondernemers krijgen geen vrijstelling van de BTW over de energiebelasting. Hun voordeel is daardoor lager dan dat van particulieren.

Als je zelf zonnepanelen hebt, kun je gewoon lid worden van de coöperatie. De salderingsregeling voor je eigen panelen staat helemaal los van Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Zolang je kleinverbruiker bent kan je zelf bepalen hoeveel participaties te aanschaft.

De minimumdeelname is 1 participatie, die ongeveer gelijk staat aan de waarde van 1 zonnepaneel. Participaties voor ons tweede postcoderoosproject kosten in 2023 €400. De prijs van participaties in toekomstige projecten zal hier ongeveer mee overeenkomen.

U kunt per project investeren via participaties van ongeveer € 400,- , die ongeveer overeenkomen met 1 paneel of wel circa 400 kW en wel tot een maximum van 10.000 kWh.

Omdat de subsidie voor een project maximaal is in geval van aansluiting via een KVA (Klein Verbruik Aansluting van 3×80 A), zullen projecten in het algemeen beperkt worden tot een totale opbrengst van circa 100.000 kWh per jaar. Met een minimum van 1 deelnemer per 5 kWp betekent dit dat er circa 20 deelnemers nodig zijn per project.

Nee, het is mogelijk om aan verschillende projecten tegelijk en in opvolgende jaren deel te nemen. Dat kan interessant zijn als u een aantal participaties koopt dat overeenkomt met uw elektriciteitsverbruik en dit verbruik de komende jaren oploopt door bijvoorbeeld een elektrische auto of een warmtepomp.

Al vanaf aankoop van 1 certificaat krijg je gegarandeerd 15 jaar lang jaarlijks van de coöperatie een winstuitkering voor elk certificaat dat je hebt aangeschaft. De hoogte van je opbrengst is afhankelijk van het aantal participaties waarmee je deelneemt. Je betaalt in die 15 jaar verder geen enkele bijdrage als lid. Je deelt dus mee in winst, door de opgewekte energie van de zonnepanelen die verkocht wordt aan een energieleverancier.

Daarnaast zorg je voor een belangrijke CO2-reductie van jouw huishouden doordat het gebruik van duurzame energie in ons werkgebied toeneemt.

Dit komt erop neer dat je elk jaar bruto ongeveer 12% van je investering terugverdient oftewel een netto-rendement vergelijkbaar met een rente van circa 4% per jaar. Naast de subsidie ontvangt de coöperatie geld uit de verkochte energie. Na aftrek van de kosten blijft de winst over. De leden bepalen in de algemene ledenvergadering wat er met deze winst gebeurt.

De uitkering van de energiecoöperatie vormt uw rendement. Dit wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV (Algemene leden Vergadering). De subsidie wordt in enkele termijnen  uitbetaald door de RVO, die de subsidie heeft toegekend. De cooperatie verdeelt de subsidie dan weer onder de leden van het project.

De looptijd van de overeenkomst is 15 jaar, want zolang geldt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen neemt dan doe je ook een investering voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat.

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de subsidie die de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden ontvangt en die na aftrek van kosten naar de leden gaat.

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project. Maar ook als je naar buiten de postcoderoos gaat verhuizen, kun je nog gewoon blijven deelnemen en blijven profiteren van je investering. Dat is het grote voordeel van de SCE regeling.in vergelijking met de RVT.

Zie antwoord op vraag 30. Mocht een lid overlijden, dan gaat de participatie naar de erfgenaam. Wij zullen dat administratief verzorgen en zorgen dat de opbrengst van het project naar de nieuwe eigenaar gaan. Als de erfgenaam de panelen niet wil of kan overnemen, raadplegen we de bestaande deelnemers of er interesse tot overname is. Vervolgens zal de participatie ter verkoop worden aangeboden aan potentiële deelnemers op de door de coöperatie bijgehouden wachtlijst.

Over de oude Regeling Verlaagd Tarief (RVT) (van toepassing tot 1 april 2021)

Informatie over de Regeling Verlaagd Tarief (RTV) is vooral van belang voor leden die deelnemen aan ons enige zonnedak dat onder de oude regeling gerealiseerd is. En voor personen die participaties van andere leden overnemen in verband met verhuizing, overlijden of anderszins. Let op: In 2021 is het verhandelen van participaties (en het terugkrijgen van elektrciteitsbelasting) alleen mogelijk als de participaties worden gekocht door huidige leden die deelnemen in zonnedak De Hagen 9-17. Naar verwachting zal deze beperking vanaf 2022 niet meer toepassing zijn.

De Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek is de officiële naam van wat ook wel de oude postcoderoosregeling wordt genoemd. De overheid heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. Deze mensen kunnen zich dan verenigen in een coöperatie zodat er op een dak van een boerenschuur of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem geplaatst kan worden. Via een energiebedrijf komt vervolgens de opgewekte stroom bij de leden. Als je deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoeft er voor de opgewekte stroom (die je via de coöperatie afneemt) over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting te worden betaald. Dit krijg je dus terug van het energiebedrijf waar je eerder de belasting aan betaald hebt.

Geadviseerd wordt om niet meer participaties te kopen dan nodig zijn om 90% van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik te dekken.

De praktijk leert dat het jaarlijks elektriciteitsgebruik enigszins varieert. In sommige jaren is het hoger dan in andere. Teruggave van belasting is alleen mogelijk van belasting die eerder betaald is. In jaren met lager energieverbruik kan het anders zijn dat de teruggave minder is dan volgens de geleverde energie zou kunnen.

Als je zelf zonnepanelen hebt, is het ook mogelijk lid te worden van de coöperatie. In dat geval bepaal je eerst welke hoeveelheid stroom je nog niet zelf opwekt en voor 90% van dat verbruik kun je dan deelnemen. Verbruik je bijvoorbeeld 6.000 kWh per jaar en wekken je zonnepanelen 4.000 kWh per jaar op, kan je je aanmelden en deelnemen voor 1.800 kWh per jaar.

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet met de RVT niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère.

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’), die iedereen in den lande krijgt. Dit staat los van de teruggave van de belasting op elektriciteit die de leden van de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden ontvangen

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon profiteren van de RVT voor het desbetreffende postcoderoosproject.

Als je gaat verhuizen buiten het postcoderoosgebied of als je om andere privéomstandigheden je participatie wil verkopen dan kun je jouw participaties te koop aanbieden aan een iemand die op de wachtlijst staat. Een andere mogelijkheid is dat een of meerdere bestaande leden de participaties overnemen. Zie verder het antwoord op vraag 52.

Ik heb nog meer vragen

Meer informatie kun je vinden op andere delen van deze website. Natuurlijk kun je je vragen ook mailen naar info@voorst-tot-wieden.nl.

Verder houdt de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’ een kennisdossier bij over de postcoderoosregelingen. Veel meer informatie (en ook vaak gedetailleerd) over deze regelingen is daarom te vinden op hun site: https://www.hieropgewekt.nl.