Samen energie opwekken

Heeft u interesse in schone duurzame zonne-energie, maar ontbreekt het u aan de mogelijkheid zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen om welke reden dan ook? Of wilt u investeren in het opwekken van duurzame energie met een goed rendement? Dan is collectief zonne-energie opwekken in de buurt wellicht een oplossing voor u! De Energiecoöperatie Voorst tot Wieden biedt u namelijk de mogelijkheid om gemakkelijk en zonder zorgen uw eigen zonne-energie op te wekken op de daken van diverse ondernemers in Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove. Deze ondernemers stellen hun daken vanuit maatschappelijk betrokkenheid voor 25 jaar ter beschikking aan het project. Naast het feit dat u op deze manier alsnog uw eigen duurzame energie kunt opwekken, ontvangt u tevens een goed rendement op uw geïnvesteerde geld.
Op 22 februari 2020 is het eerste collectieve zonnedak van de coöperatie (namelijk “De Hagen 9-17” in Vollenhove) officieel in gebruik genomen. Daarbij is gebruik gemaakt van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT), die ook wel de Postcoderoosregeling werd genoemd. Voor meer informatie over dit eerste project, zie hier.
Van de oude RVT naar de nieuwe SCE

De Regeling Verlaagd Tarief (RVT) was tot en met 31 maart 2021 een fiscale regeling om burgers (en kleine bedrijven)  tegemoet te komen die geen mogelijkheid hebben met eigen duurzame opwek (meestal zonnepanelen op het eigen dak) zelf elektriciteit op te wekken. Via deze regeling konden zij deelnemen in een collectief project dat wordt georganiseerd via een (energie)coöperatie. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

Per 1 april 2021 is een nieuwe regeling in werking getreden, waarbij het fiscale voordeel voor de deelnemers vervangen is door een subsidieregeling. Ook deze nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt ervoor dat omwonenden makkelijker mee kunnen doen in een project. Ook deze regeling maakt gebruik van de zogenaamde postcoderoos. Maar waarom noemen we ook deze regeling een postcoderoosregeling? Dat heeft ermee te maken dat alleen burgers en kleine bedrijven welke woonachtig zijn in de zogenaamde postcoderoos van het project mogen deelnemen. Alle inwoners in zo’n postcoderoos kunnen meedoen aan een collectief zonnedak.

Wat is een postcoderoos en welke postcoderoos-gebieden zijn er binnen ons werkgebied mogelijk?

Een postcoderoos is het gebied van aangrenzende postcodes waarin de productie-installatie ligt. Rond een centrale postcode behoren alle aansluitende postcodegebieden tot de postcoderoos. Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan op iedere willekeurige plaats binnen dit gebied zijn gesitueerd. Door de postcoderoos ‘slim’ te kiezen kan het potentieel aantal deelnemers worden geoptimaliseerd.

Voor het gebied waarin de Energiecoöperatie Voorst tot Wieden actief is zijn twee verschillende postcoderoosgebieden mogelijk, namelijk één rond Sint Jansklooster (8326) en één rond Blokzijl (8356). Deze twee gebieden zijn hieronder aangegeven. Afhankelijk van de woonplaats van de meeste nieuwe belangstellenden, wordt een van de twee postcoderozen gekozen voor het realiseren van een nieuw collectief zonnedak.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Naarmate meer inwoners zich aansluiten bij de cooperatie, zullen volgende collectieve daken worden gerealiseerd. Deze volgende daken zullen gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze SCE is een exploitatiesubsidie.

Energiecoöperaties ontvangen gedurende de looptijd van 15 jaar van een energieproject jaarlijks subsidie per geproduceerde kWh. Deze subsidie wordt verdeeld onder de deelnemers aan het project, die participaties hebben gekocht.

Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt tegengesteld mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar volgens onderstaand methodiek. De som van beide blijft constant.

De som van verkoop van elektriciteit en subsidie (het zogenaamde ‘basisbedrag’) bedraagt voor zonnepanelen op een collectief dak bij een kleine installatie (< 60 kW én kleinverbruik aansluiting (kva)) 14,6 €cent per kWh en voor een installatie tussen 60 en 300 kWp (met een grootverbruik aansluiting (gva)) 12,1 €cent per kWh2.  De opbrengst is gegarandeerd (de som van de subsidie en de opbrengst van de verkoop van geproduceerde elektriciteit is bekend over de hele looptijd van het project van 15 jaar).

Een belangrijk nieuw aspect van de regeling is dat iedereen kan meedoen. De deelname is niet gekoppeld aan het eigen energieverbruik (zoals dat het geval was bij de oude RVT regeling). Dus ook mensen die bijvoorbeeld al zonnepanelen op hun eigen dak hebben kunnen extra investeren door deelname aan het collectieve dak. Deelname is al mogelijk met 1 participatie (van circa € 270).

Verdere kenmerken van de regeling zijn:

 • De Postcoderegeling is bedoeld om lokaal gebruik te stimuleren. De deelnemers moeten daarom bij aanvang van het project in het Postcodegebied wonen. Bij latere verhuizing uit het gebied, is het toch mogelijk om mee te blijven doen en te blijven profiteren.
 • Alle personen en bedrijven, die binnen het postcodegebied wonen of hun vestiging hebben, kunnen deelnemen.
 • Voor elke 5 kWp (circa 16 panelen) moet er minimaal 1 lid zijn. Dus als meerdere leden een gering aantal partcipaties aanschaffen, kunnen andere leden en ook bedrijven met grotere energiebehoefte met meer participaties deelnemen.

Deelnemers kunnen hun investering terugverdienen in circa 7 jaar, en ontvangen daardoor gedurende 15 jaar een aantrekkelijk rendement op hun investering (circa 5%, maar dit kan oplopen tot 10% als ook geleend geld wordt ingezet). Alle lusten en lasten blijven lokaal, er zijn geen investeerders of projectontwikkelaars nodig van buiten het postcoderoosgebied.

Deelnemers met een smalle beurs kunnen in aanmerking komen voor een renteloze lening via de Gemeente Steenwijkerland.

Waarom deze regeling?
De regering wil met deze regeling de lokale opwekken van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak hiervoor. Burgers worden immers zelf producent. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder gebruik van netcapaciteit, omdat minder transport van elektriciteit over grotere afstanden nodig is.

Deze regeling geeft invulling aan de wens om een aparte regeling te maken voor energiecoöperaties. Een die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen aansluiten bij een collectief project in de buurt. Naast of in plaats van energie op te wekken op hun eigen dak, kunnen ze ook aansluiten bij een collectief zonnedak project in de buurt.

De Businesscase

De deelnemers aan een SCE-project brengen gezamenlijk éénmalig het investeringskapitaal bij elkaar. De coöperatie investeert hiermee in de installatie. De energiecoöperatie wordt eigenaar van de zonne-installatie en draagt zorg voor onderhoud en beheer.

De coöperatie ontvangt voor de geproduceerde elektriciteit de marktprijs en de subsidie van totaal 14 cent per kWh per geproduceerde kWh per jaar. De regeling geldt voor 15 jaar.

Na aftrek van de jaarlijkse kosten (administratie, onderhoud installatie, gebruik dak, verzekeringen e.d.) is het resterend bedrag beschikbaar voor rente en aflossing.

Dit houdt in dat de investering wordt terugverdiend in circa 8 jaar. Na die tijd blijft de deelnemer de subsidie ontvangen in het resterende deel van de looptijd van in totaal 15 jaar. Het rendement op de investering bedraagt voor de eerste 15 jaar circa 5%. Na 15 jaar kunnen de panelen nog blijven liggen en geven dan ook nog opbrengsten. Hoeveel dit zal zijn is nog niet te zeggen aangezien dan de subsidie wegvalt en de opbrengsten dan alleen uit de verkoop van energie zullen komen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen ten opzichte van de (oude) RVT?

 • De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de Energiecoöperatie. Het is vervolgens aan de Energiecooperatie om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld. In de oude postcoderoosregeling ontvangen de leden van de Energiecooperatie belastingvoordeel via hun energieleverancier.
 • De businesscase van een (oude) postcoderoosproject is afhankelijk van de energiebelasting, die weer afhankelijk is van de politiek. Een businesscase van onder de SCE is uiteindelijk gebaseerd op marktprijzen.
 • Bij de SCE is er geen koppeling meer met het stroomverbruik van de participerende leden. Daardoor kent hij minder administratieve rompslomp met energieleveranciers. Bovendien kunnen leden extra investeren bovenop hun eigen energieverbruik.
 • Deelnemers moeten alleen bij aanvang van het project wonen in het Postcodegebied. Daarna is men vrij om te verhuizen buiten het gebied, zonder verlies aan rechten.

Voor meer informatie over de SCE klik hier.

Wie kunnen er mee doen?

Iedereen bij aanvang van het project wonend in het postcoderoosgebied van de installatie, die interesse heeft in schone duurzame zonne-energie en die (extra) wil investeren in collectieve daken. EC Voorst tot Wieden biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk en zonder zorgen uw eigen zonne-energie op te wekken op de daken van diverse ondernemers In Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove. Meedoen kunnen dus:
 • Particulieren die woonachtig zijn in het gekozen postcodegebied,
 • Ondernemingen of andere rechtspersonen, zoals een stichting of een BV, die gevestigd is in dit gebied met een kleinverbruikersaansluiting.
 • Ook particulieren en bedrijven die al zonnepanelen op hun eigen dak hebben kunnen extra investeren boven op hun eigen energieverbruik

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen in dit project door te investeren met één of meerdere certificaten. Een certificaat komt overeen met het vermogen van circa één zonnepaneel. Dit certificaat geeft u recht op de opbrengst (subsidie) over uw aandeel in de opgewekte energie van het collectieve zonnedak. Deze opbrengst is voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid en wordt uitgekeerd door de energiecoöperatie. Mede door deze subsidie verdient u uw investering in de zonne-installatie terug en draagt u tegelijkertijd bij aan een schonere en duurzame Kop van Overijssel. De provincie Overijssel ondersteunt projecten zoals deze, waardoor het voor u extra interessant kan worden.
 • U kunt meedoen door certificaten te kopen die circa € 400,- per stuk all-in kosten. In de praktijk participeert men overeenkomstig het eigen elektriciteitsgebruik, maar dat kan ook (veel) minder of (veel) meer zijn.
 • Een certificaat komt overeen met het vermogen van één zonnepaneel (huidig uitgangspunt is 400 kWh per certificaat).
 • Met de koop van één of meerdere certificaten wordt u automatisch lid van de energiecoöperatie Voorst tot Wieden u.a.
 • De energiecoöperatie Voorst tot Wieden investeert in de plaatsing van zonnepanelen op de daken van dakeigena(a)r(en) en wordt daarmee eigenaar van de installatie(s). Dit eigendom wordt juridisch vastgelegd, met een recht van opstal.
 • Het 1e zonnedak De Hagen met 368 panelen heeft een piekvermogen van circa 103 kWp. Bij voldoende belangstelling (minimaal circa 200 panelen) gaat de energiecoöperatie over tot de installatie van een volgend collectief zonnedak.